آشپزخانه جزیره ای 1

آشپزخانه جزیره ای برای فضاهای بزرگ و همچنین فضاهای باز بسیار مناسب است. در اینجا جزیره یک محیط جداگانه از آشپزخانه را تشکیل می دهد و در عین حال آشپزخانه را بزرگ و وسیع نشان می دهد.

مهارت ها

نوشته شده در

6 دسامبر, 2017